โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปลือย   ตำบลตลาดแร้ง  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร