โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปลือย   ตำบลตลาดแร้ง  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่